Lžičař & Partners s.r.o.

Aukce, veřejná výběrová řízení

 

Aukce a dražba – dva termíny, které se často používají jako synonyma. Pravda je ovšem zcela jiná a mezi aukcí a dražbou existuje řada rozdílů. První odlišností je to, že máme dvě základní aukce, a to nákupní a prodejní. Nákupní dražba neexistuje. V dražbě se vždy něco „prodává“.

 

Odlišnosti mezi aukcí a dražbou

Existují dvě základní odlišnosti mezi aukcí a dražbou. Zatímco aukci platná česká legislativa neupravuje, v případě dražby jsou platnou českou legislativou nastoleny dva základní režimy, a to ZVD a Občanským soudním řádem (zák. č 99/1963 Sb., v platném znění – OSŘ).

Podle ZVD postupují nejenom dražebníci, kteří mají příslušné živnostenské oprávnění, ale i celní úřady (draží zabavené zboží) a obchodníci s cennými papíry při dražbě cenných papírů. Podle OSŘ postupují soudy, exekutoři a finanční úřady. Druhým, a to daleko podstatnějším rozdílem, je způsob změny vlastnictví (práva) z „prodávajícího“ na „kupujícího“. V případě aukce navrhovatel aukce za podmínek aukce uzavře smlouvu s vítězem aukce. Při prodejní aukci se jedná o kupní smlouvu (může být uzavřena i ústně). Dochází zde k tzv. převodu vlastnictví. V dražbě jde o tzv. přechod práva (např. vlastnického) příklepem licitátora (pokud vydražitel splnil podmínky dražby, zejména uhradil cenu dosaženou vydražením).

 

Z právního pohledu dochází v průběhu aukce k převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího, který podal v průběhu soutěže o kupní cenu nejvyšší nabídku. Organizaci a průběh soutěže stanoví předem organizátor aukce. V podstatě jde u aukce o formu veřejné soutěže nebo o veřejný návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy.

 

 

PRAVIDLA PRO VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (Pravidla VVŘ) Cílem VVŘ je nalezení zájemce, který nabídne nejvyšší cenu za předmět VVŘ. 

 

1. Organizátor VVŘ – společnost Lžičař & Partners s.r.o., se sídlem: Hradec Králové, Postranní 663, IČ: 25251481, DIČ: CZ 25251481, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10131, ze dne 30. května 1996.Tel.:fax.: 495 436 288, e-mail: info@drazbyorg.cz,  který organizuje a provádí VVŘ dle těchto Pravidel VVŘ a pokynů zadavatele VVŘ. 

2. Zadavatel VVŘ - je fyzická nebo právnická osoba (vlastník majetku), která chce uzavřít kupní, nájemní či jinou smlouvu a podepsat další dokumenty, týkající se jeho majetku. Zadavatel VVŘ uzavře s Organizátorem VVŘ smlouvu o zajištění VVŘ, na jejímž základě organizátor VVŘ připraví a provede VVŘ. 

3. Předmět VVŘ - majetek zadavatele VVŘ, ke kterému se váže kupní, nájemní či jiná smlouva a další dokumenty. 

4. Limitní cena - nejnižší cena za předmět VVŘ, požadovaná zadavatelem VVŘ. 

5. Jistina - finanční částka, kterou musí před zahájením VVŘ složit organizátorovi VVŘ každý, kdo má zájem se účastnit VVŘ, a to ve výši a způsobem uvedeným v Informačním memorandu. 

6. Krok - nejmenší příhoz, který je koordinátor VVŘ oprávněn během VVŘ snížit. 

7. Informační memorandum - obsahuje Pravidla VVŘ, specifikaci předmětu VVŘ dle podkladů od zadavatele VVŘ, výši, termín a způsob složení jistiny, výši limitní ceny, velikost kroku, místo, datum a čas konání VVŘ, závazný obsah smlouvy, ve které jsou uvedeny termíny a způsob zaplacení dosažené nejvyšší ceny za předmět VVŘ, výši odměny za provedení VVŘ od vítěze VVŘ, termín a způsob její úhrady a závazný obsah dalších nezbytných dokumentů týkajících se majetku. 

8. Účastník VVŘ - fyzická nebo právnická osoba je povinna řídit se Pravidly VVŘ, seznámit se s Informačním memorandem, zejména se zněním příslušné kupní, nájemní či jiné smlouvy (dále jen „smlouva“) a dalších nezbytných dokumentů. 

9. Zápis do VVŘ - dokument, do kterého je zapsán každý účastník VVŘ. Zápis do VVŘ podepíše organizátor VVŘ a účastník VVŘ, který složil jistinu a převzal své číslo. 

10. Číslo - organizátor VVŘ přidělí každému účastníkovi VVŘ číslo, pod kterým činní své nabídky během VVŘ. 

11. Koordinátor VVŘ - je osoba pověřená organizátorem VVŘ k provedení prezentace předmětu VVŘ a licitace nabídek od účastníků VVŘ s cílem dosáhnout nejvyšší ceny za předmět VVŘ. 

12. Vítěz VVŘ - účastník VVŘ, který podal nejvyšší nabídku, popř. účastník VVŘ, který má k předmětu VVŘ předkupní právo (které nejpozději do zahájení VVŘ doloží organizátorovi VVŘ) a přijme nejvyšší nabídku od jiného účastníka VVŘ či limitní cenu, bude-li jediným účastníkem VVŘ. 

13. Protokol o VVŘ - po ukončení VVŘ vyhotoví organizátor VVŘ Protokol o VVŘ, do kterého uvede náležitosti dle Informačního memoranda, číslo vítěze VVŘ a číslo účastníka VVŘ, jehož nabídka byla druhá nejvyšší v pořadí. 

14. Odměna za provedení VVŘ – organizátor VVŘ má nárok na odměnu za provedení VVŘ od vítěze VVŘ resp. od účastníka VVŘ, jehož nabídka byla druhá nejvyšší. 

 

 REALIZACE VVŘ 

1. VVŘ je veřejné a přístupné všem osobám, které souhlasí s Pravidly VVŘ a se zněním Informačního memoranda. 

2. VVŘ se koná jen tehdy, je-li přihlášen alespoň jediný účastník VVŘ. 

3. Průběh VVŘ řídí koordinátor VVŘ, který jej zahajuje seznámením s předmětem VVŘ, s limitní cenou a krokem a končí označením vítěze VVŘ, případně druhého účastníka v pořadí. 

4. V případě, že se účastník VVŘ nestane vítězem VVŘ, bude mu celá jistina neprodleně po ukončení VVŘ vrácena. To neplatí pro účastníka VVŘ, který nabídne druhou nejvyšší cenu (jeho jistota je uložena u Organizátora maximálně 30 dnů od data konání VVŘ). V případě, že vítěz VVŘ nesplní podmínky uvedené v Informačním memorandu zejména tím, že neuhradí v termínu a způsobem tam uvedeným cenu, kterou ve VVŘ nabídl, je účastník VVŘ, jehož nabídka byla druhá nejvyšší v pořadí, povinen po výzvě organizátora VVŘ podepsat dokumenty z Informačního memoranda a uhradit cenu, kterou nabídl, a to v termínu uvedeném v Informačním memorandu.

 5. Po skončení VVŘ podepíší organizátor, vítěz VVŘ a případně i druhý účastník VVŘ v pořadí Protokol o VVŘ. 

 

ORGANIZÁTOR 

1. Organizátor VVŘ je povinen zajistit kvalitní a důstojný průběh VVŘ a řídit se jeho Pravidly. 

2. Organizátor VVŘ odpovídá za kvalitu a úplnost všech dokumentů uvedených v Informačním memorandu. Organizátor VVŘ neodpovídá za vady předmětu VVŘ, resp. za vady majetku, které mu zadavatel VVŘ zatajil, a o kterých organizátor VVŘ nevěděl ani se nemohl jinak dovědět. Zadavatel VVŘ odpovídá za vady majetku, které nejsou uvedeny v Informačním memorandu i za vzniklé škody vítězi VVŘ, případně i organizátorovi VVŘ. 

3. Organizátor VVŘ plně odpovídá za složené jistiny a za doplacenou nejvyšší cenu od vítěze VVŘ až do jejich konečného vypořádání. K tomu je organizátor VVŘ řádně pojištěn. 

4. Na základě písemné žádosti zadavatele VVŘ o zrušení vyhlášeného VVŘ, doručené organizátorovi VVŘ nejpozději do zahájení VVŘ, je organizátor VVŘ povinen toto VVŘ zrušit a zveřejnit Oznámení o zrušení VVŘ. Účastníci VVŘ nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí ve VVŘ. 

 

KOORDINÁTOR VVŘ 

1. Koordinátor VVŘ řádně prezentuje předmět VVŘ a přijímá nejvyšší nabídky od účastníků VVŘ tak, že nahlas označí číslo účastníka VVŘ, který nabídku učinil a zopakuje její výši. Po trojí výzvě – „poprvé“,„podruhé“, „potřetí“ označí číslo účastníka VVŘ a výši jeho nabídky, která se stala nejvyšší nabídku za předmět VVŘ. Až do poslední třetí výzvy koordinátora VVŘ mohou účastníci své nabídky zvyšovat minimálně o krok. 

2. Koordinátor VVŘ označí i číslo druhého účastníka VVŘ v pořadí, který nabídl druhou nejvyšší cenu a zopakuje její výši. 

3. Vítěz VVŘ i účastník VVŘ, jehož nabídka byla druhá nejvyšší v pořadí jsou svými nabídkami vázáni. 

4. Koordinátor VVŘ má právo ukončit VVŘ bez označení vítěze VVŘ, pokud by účastníci VVŘ nerespektovali Pravidla VVŘ a znemožnili tak korektní provedení VVŘ. 

 

ÚČASTNÍCI VVŘ

1. Účastníkem VVŘ může být každá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba. 

2. Účastník VVŘ je povinen prokázat se organizátorovi VVŘ platným průkazem totožnosti a pokud zastupuje právnickou osobu též aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

3. Účastník VVŘ je povinen seznámit se s Pravidly VVŘ, s obsahem Informačního memoranda, zejména pak s návrhem všech dokumentů, které bude mít povinnost vítěz VVŘ, případně účastník VVŘ, jehož nabídka byla druhá nejvyšší v pořadí, uzavřít. 

4. Účastník VVŘ je povinen v průběhu VVŘ dbát pokynů organizátora i koordinátora VVŘ. 

5. Účastník VVŘ je povinen složit organizátorovi VVŘ jistinu, a to ve výši a způsobem uvedeným v Informačním memorandu, potvrdit svým podpisem Zápis do VVŘ a převzít od organizátora VVŘ své číslo, pod kterým bude činit své nabídky. 

6. Účastníci VVŘ nesmí průběh VVŘ obrazově ani zvukově zaznamenávat. 

 

VÍTĚZ VVŘ 

1. Vítěz VVŘ je povinen podepsat dokumenty, jejichž obsah bude doplněn jeho identifikačními údaji a jeho nabídnutou cenou a uhradit organizátorovi VVŘ svoji nabídnutou cenu, a to způsobem a v termínu uvedeném v Informačním memorandu. Neučiní-li tak, jím složená jistina se stává smluvní pokutou za nedodržení podmínek VVŘ. Totéž platí i pro účastníka, který ve VVŘ nabídl druhou nejvyšší cenu a byl organizátorem VVŘ vyzván ke splnění své povinnosti, pokud tak v požadovaném termínu neučinil vítěz VVŘ. 

2. Vítěz VVŘ má právo převést svá práva a povinnosti vyplývající z vítězství ve VVŘ na jinou fyzickou či právnickou osobu, která tak vstupuje bezvýhradně do všech práv a povinností vítěze VVŘ. 

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Informačním memorandum obsahuje: 

1. Pravidla VVŘ, vzor Zápisu do VVŘ, vzor Protokolu o VVŘ a znění smlouvy, kterou má vítěz VVŘ povinnost uzavřít se zadavatelem VVŘ a znění případně dalších nezbytných dokumentů, 

2. specifikaci předmětu VVŘ, 

3. výši, termín a způsob složení jistiny, výši limitní ceny a kroku,

4. datum a čas konání prohlídek majetku, 

5. místo, datum a čas konání VVŘ, 

6. termín a způsob doplacení nejvyšší dosažené ceny za předmět VVŘ, termín a způsob doplacení druhé nejvyšší dosažené ceny za předmět VVŘ pro případ, že vítěz VVŘ poruší Pravidla VVŘ. 

7. výši odměny za provedení VVŘ od vítěze VVŘ, způsob a termín jejího zaplacení, případně konstatování, že organizátor VVŘ od vítěze VVŘ odměnu nepožaduje. 

 

JISTINA K VVŘ 

1. Účastník VVŘ skládá jistinu v souladu s pokyny obsaženými v Informačním memorandu. Organizátor VVŘ potvrdí svým podpisem Zápis do VVŘ, do kterého je zapsáno jméno a příjmení účastníka VVŘ, jeho rodné číslo případně číslo pasu, adresa a kontaktní údaje na účastníka VVŘ, výše složené jistiny. Účastník VVŘ svým podpisem tohoto Zápisu do VVŘ potvrzuje správnost všech uvedených údajů a svůj výslovný souhlas s Pravidly VVŘ a se zněním Informačního memoranda. 

2. Účastníkovi VVŘ, který ve VVŘ nezvítězil popř. se neumístil ani na druhém místě a složil jistinu v hotovosti, bude jeho jistina vrácena v hotovosti ihned po skončení VVŘ proti odevzdání jeho čísla. Pokud tento účastník VVŘ složil jistinu na účet organizátora VVŘ, bude mu tato jistina po ukončení VVŘ organizátorem VVŘ odeslána zpět na jeho účet. 

3. Vítězi VVŘ se jistina nevrací a započítává se do výše jeho nabízené ceny. Totéž platí pro účastníka, který ve VVŘ nabídl druhou nejvyšší cenu. 

 

ODMĚNA ZA PROVEDENÍ VVŘ 

1. Za provedení VVŘ náleží organizátorovi odměna od vítěze VVŘ, jejíž výše, forma a termín zaplacení jsou uvedeny v Informačním memorandu. 

2. Organizátor VVŘ může provést VVŘ i bez nároku na odměnu za provedení VVŘ od vítěze VVŘ. 

 

PRŮBĚH VVŘ 

1. VVŘ zahajuje koordinátor VVŘ prezentací předmětu VVŘ, uvede limitní cenu a krok, odpoví na případné dotazy účastníků VVŘ a vyzve je, aby činili své nabídky. 

2. Koordinátor VVŘ pokračuje v licitaci nabídek do okamžiku, kdy již není účastníky VVŘ učiněna vyšší nabídka. Koordinátor VVŘ oznámí výši nejvyšší nabídnuté ceny za předmět VVŘ a označí vítěze VVŘ a případně i účastníka VVŘ, který nabídl druhou nejvyšší cenu. 

3. Vítěz VVŘ a případně i účastník, který ve VVŘ nabídl druhou nejvyšší cenu podepíší po skončení VVŘ Protokol o VVŘ. 

4. Vítěz VVŘ podepíše spolu se zadavatelem VVŘ příslušné dokumenty uvedené v Informačním memorandu. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato pravidla VVŘ jsou platná od 1.1.2008. 

2. Podmínky VVŘ jsou uveřejněny  Informačních memorandech ke každému VVŘ. 

3. VVŘ se neřídí zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění.