Lžičař & Partners s.r.o.

Informace

 

PROVÁDÍME VEŘEJNÉ DRAŽBY dle Zákona č.26/2000 Sb. 

 a) DOBROVOLNÉ, b) NEDOBROVOLNÉ  

 

Dražba je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického, nebo jiného práva k předmětu dražby. Při dražbě se licitátor obrací na předem určený okruh osob, na předem určeném místě a čase. Na osobu, která učiní nejvyšší nabídku, přejde po udělení příklepu licitátora vlastnictví k předmětu dražby - to je platné pouze v případě, pokud vydražitel následně uhradí cenu dosaženou vydražením. Dražbu organizuje dražebník, který provádí dražební činnost na základě příslušného živnostenského oprávnění. Vlastník nebo věřitel vystupují v dražebním procesu jako navrhovatelé dražby. Vlastní průběh dražby řídí licitátor, jímž může být sám dražebník nebo třetí osoba dražebníkem k tomu pověřená.  Každý subjekt může pro zpeněžení majetku zvolit formu veřejné dražby. Současný zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, specifikuje veřejné dobrovolné a veřejné nedobrovolné dražby.

 

Dobrovolná dražba:

Je veřejná dražba prováděná na návrh vlastníka. Za vlastníka je považována rovněž osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit (např. správce konkurzní podstaty, lividátor obchodní společnosti). Provedením dobrovolné dražby nejsou dotčena věcná břemena váznoucí na předmětu dražby. V případě dobrovolných dražeb nezanikají zástavní práva váznoucí na věci ani práva vyplývající ze smluv o omezení převodu nemovitosti - působí vůči vydražiteli. To neplatí, pokud zvláštní právní předpis stanoví jinak. 

 

Nedobrovolná dražba:

Tato veřejná dražba se provádí na návrh věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo doložena vykonatelným notářským, případně exekutorským zápisem. Dále může být doložena i jiným vykonatelným rozhodnutím, jehož soudní výkon připouští zákon, včetně ptatebních výměrů a výkazů nedoplatků.  

 

ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ SERVIS PRO BANKY A SPRÁVCE KONKURSNÍCH PODSTAT. ZPENĚŽÍME VAŠE POHLEDÁVKY (v dražbě nedobrovolné).., 

náklady na takto provedenou dražbu lze účtovat k tíži dlužníka !!