Lžičař & Partners s.r.o.

Výhody dražeb

 
Výhody a ekonomický přínos dražby pro navrhovatele dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách                                  

(úplné znění zákona po novele má č. 546/2006 Sb., dále jen „Zákon“).
 

Zákonem jsou  garantovány  veškeré  platební  toky, výtěžek  z dražby  nemovitostí vyplatí dražebník (společnost Lžičař & Partners s.r.o.) prodávajícímu (navrhovateli dražby) nejpozději do 5 dnů po doplacení CDV (cena dosažená vydražením předmětu dražby) vydražitele přičemž k doplacení CDV je v dražební vyhlášce stanoven pevný termín dle Zákona.
Odpadá  problém  s notářskou,  advokátní  či  jinou  úschovou  kupní  ceny  nemovitostí  do okamžiku provedení zápisu nového vlastníka do příslušného KN a odpadají i nemalé náklady s tím spojené. Taktéž odpadá tvorba někdy velmi složité kupní smlouvy.
Prodávající neplatí nic předem. Nárok na smluvně stanovenou odměnu za provedení dražby má dražebník jen při úspěšné dražbě,  tedy  je-li  předmět  dražby  vydražen (není-li stanoveno jinak).  Dražebník  si  odměnu  (případně  i  smluvně dohodnutou výši nákladů dražby) odečte až ze zaplacené CDV.
Přechod vlastnictví k vydraženým nemovitostem na vydražitele (v okamžiku úderu kladívka licitátora)  zařizuje  ze  Zákona  u  příslušného  Katastrálního  úřadu  dražebník,  a  to  až  po doplacení  celé  CDV  na  účet  dražebníka  a  především  až  po  vyplacení  výtěžku  z dražby navrhovateli.
Kvalitně  a  objektivně  zpracovaný  znalecký  posudek  o  obvyklé  (tržní)  ceně  nemovitostí  a rozsáhlá reklama dražby zajišťuje velmi dobrou a především rychlou prodejnost nemovitostí.
Rychlý postup prodeje nemovitostí je dán tím, že již po 30 dnech od zveřejnění dražební vyhlášky  na  CA  (www.centralniadresa.cz   -  centrální  adresa  na  Internetu)  se  může  konat dražba nemovitostí. Minimalizuje se tak většinou zdlouhavé hledání kupce (někdy spojené se spekulacemi a korupcí).
Transparentní a legislativně čistý systém prodeje nemovitostí formou veřejné dražby je zcela definován  Zákonem,  k tomu  „Lžičař  & Partners s.r.o. „ zajišťuje  obrazový záznam celého průběhu každé dražby. Dražba je ve své podstatě jedinečnou přímou soutěží mezi jednotlivými nabídkami účastníků dražby.
Licitací ceny jen směrem nahoru se dosahuje té nejvyšší možné ceny, kterou je trh s nemovitostmi schopen v daném okamžiku nabídnout.
Při zmaření dražby (nedoplacení CDV v termínu uvedeném v dražební vyhlášce) je ze Zákona možno nabídnout nemovitosti v opakované dražbě, a to již za 10 dní po podpisu smlouvy o provedení opakované dražby, přičemž veškeré náklady původní i opakované dražby hradí ten, kdo dražbu zmařil. Pro prodávajícího to znamená výrazně vyšší výnos (nic se mu již z výtěžku dražby neodečítá).
Dražebník zajišťuje ze Zákona dvě prohlídky nabízených nemovitostí, čímž je minimalizováno nepříjemné obtěžování prodávajících individuálními prohlídkami těchto nemovitostí při jejich klasickém prodeji.
Daň z přechodu vlastnictví nemovitostí platí ze Zákona vydražitel. Prodávající (navrhovatel dražby) tak automaticky ušetří 4% z ceny nemovitostí stanovené znalcem či z prodejní ceny nemovitostí (z vyšší z těchto cen). Ze  Zákona  v zásadě  není  možno  řádně  provedený  prodej  nemovitostí  formou  dražby reklamovat, pokud se dražebník nedopustí procesních vad, které jsou stanoveny v Zákonu.
K tomu  je  však  „Lžičař & Partners s.r.o.“  jako  koncesovaný  dražebník  řádně  pojištěn pro případ úhrady škody vniklé činností dražebníka.
Kompletní  servis  dražebníka  garantuje  minimální  starosti  prodávajícího  s  prodejem nemovitostí.